Dogana: Kompania Atllas shkelje ligjore ndaj shtetit, në dëmin 118 milionë lekë

49

spiropaliDrejtoria e Përgjithshme e Doganave ka njoftuar për mediet se subjekti “Atllas” sh.p.k, me status të “magazinës fiskale”, ka asgjësuar në kundërshtim flagrant me Ligjin 61/2012 “Per Akcizat në Republikën e Shqipërisë” si dhe me VKM 612, date 05.09.2012 për dispozitat zbatuese të këtij ligji, 1850 ton melase (lëndë e parë për prodhimin e alkoolit) pa praninë dhe kontrollin e autoriteteve doganore, sipas një njoftimi zyrtar të Doganave.

Për këtë veprim të kundërligjshëm është marrë tashmë vendimi për pagesën 101.182.500 si detyrim akcize i munguar si dhe penaliteti përkatës.

Gjithashtu, më datë 09.10.2013, gjatë kontrollit të ushtruar nga strukturat e specializuara ne fushën e akcizës të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave në magazinën fiskale të subjektit “Atllas” sh.p.k. u gjetën diferenca të theksuara midis deklarimit të subjektit dhe mallit fakt.

Ndër të tjera, rezultoi se mbi 9300 litra alkool anhider janë hedhur për konsum në mënyrë të paligjshme duke shmangur detyrimin e akcizës në shumën 4.204.350 lekë. Për këtë shkelje të dytë subjekti është penalizuar në shumën 16.871.400 leke (detyrim i munguar dhe penalitet). Totali i penaliteteve për këto dy shkelje te konstatuara arin ne rreth 118 milion lekë. Personeli doganor përgjegjës për mbikëqyrjen e magazinave fiskale është pezulluar si dhe po vazhdojnë hetimet për nxjerrjen e përgjegjësive administrative apo penale te tyre.