Kontrolli teknik i mjeteve nuk do të kryhet pa kontratën e sigurimit

53

haxhinastoDrejtuesit që nuk janë të pajisur me kontratën e sigurimit të mjetit nuk do të mund kryejnë shërbimin e kontrollit teknik vjetor të mjetit.

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, në funksion të zbatueshmërisë së legjislacionit të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit, ka përgatitur një projektudhëzim për pajisen e kontratës së sigurimit të mjetit motorik përpara kontrollit teknik vjetor të mjetit.

Në nenin 1, pas pikës 5, shtohet pika 6 me këtë përmbajtje: drejtuesit e mjeteve rrugore duhet të dorëzojnë tek subjekti i liçensuar për kryerjen e shërbimit të kontrollit teknik vjetor KTV kontratën e sigurimit të mjetit. Në të kundërt ky shërbim nuk kryhet.

Në nenin 5, në fund të pikës 4, shtohet një fjali me këtë përmbajtje: në çertifikatën e kontrollit teknik do të shënohet numri i serisë së kontratës së sigurimit të mjetit dhe emri i kompanisë që e ka lëshuar”.  Ky udhëzim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare.