KGJK: Anëtarët e KLD të udhëhiqen nga parimet ligjore

46

konferenca gjyqesore kombKonferenca Gjyqësore Kombëtare rekomandon dhe nxit anëtarët e KLD-së që në veprimtarinë, qëndrimet dhe vendimet e tyre në këtë institucion, të udhëhiqen nga parimet ligjore dhe interesat më të larta të gjyqësorit.

Në rezolutën përfundimtare të saj pas mbledhjes së djeshme, KGJK vlerëson se këta anëtarë duhet të unifikojnë qëndrimet e tyre lidhur me çështjet që kjo Konferencë vlerësoi si të rëndësishme, për të cilat është i nevojshëm trajtimi dhe zgjidhja e tyre në KLD.

Konferenca Gjyqësore Kombëtare, në mbështetje të veprimtarisë së përfaqësuesve të saj në KLD, me qëllim përmbushjen e detyrës së tyre, u rekomandon ruajtjen dhe promovimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor si një vlerë themelore në një shtet të së drejtës, nga çdo lloj presioni, ndikimi apo ndërhyrje që mund të vijë nga pushtetet e tjera.

Zbatimin me korrektësi dhe me efektivitet të kuadrit ligjor e nënligjor për emërimet, transferimet apo procedimet disiplinore ndaj gjyqtarëve;

Trajtimin në mbledhjet e KLD të çështjes së mbivendosjes së kompetencave të Inspektorateve të KLD–së dhe Ministrisë së Drejtësisë për gjetjen e zgjidhjeve të përshtatshme ligjore, të cilat të marrin në konsideratë parimin e pavarësisë së gjyqësorit nga njëra anë, si dhe parimin e kontrollit dhe balancimit të pushteteve nga ana tjetër;

Ushtrimin e ndikimit të vazhdueshëm ndaj strukturave përgjegjëse të KLD-së për përfundimin në kohë sa më të shpejtë të procesit të vlerësimit të gjyqtarëve;

Përkrahjen e nismave dhe dhënien e opinioneve lidhur me procesin e refomave në sistemin e drejtësisë;

Përpjekje maksimale për të nxitur dhe thelluar luftën kundër fenomeneve korruptive në gjyqësor;

Rritjen e transparencës së punimeve dhe të procesit të vendimarrjes së KLD;

Angazhim më të madh, në bashkëpunim dhe me institucione të tjera shtetërore, për propozimin dhe hartimin e projekteve, të cilat kanë në fokus rritjen e kualifikimit profesional të gjyqtarëve;

Mbajtjen e lidhjeve më të ngushta dhe organizimi i konsultimeve me KGJK për çështje të rëndësishme të sistemit gjyqësor në kuadër të përfaqësimit të trupës gjyqësore;

Angazhim maksimal për rritjen e performancës së sistemit gjyqësor si dhe mbrojtjen e promovimin e vlerave individuale të çdo gjyqtari.

Këto drejtime, të cilat nuk mund të konsiderohen shteruese, duhet të përbëjnë bazën dhe të shërbejnë si pika orientuese të veprimtarisë së anëtarëve të KLD-së të zgjedhur nga KGJK. Për ndjekjen dhe zbatimin e këtyre rekomandimeve, KGJK angazhohet se do të japë ndihmën dhe mbështesë përfaqësuesit e saj në KLD, thuhet në rezolutë.