FMN firmos kredinë 330.9 milionë euro për Shqipërinë

73

FMN-JA Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi dje këstin e parë të kredisë për Shqipërinë në vlerën 330. 9 milionë euro. Paratë vijnë për Shqipërinë, për programin e reformave të autoriteteve. Pas diskutimeve të Bordit Ekzekutiv për Shqipërinë, David Lipton, Zëvendësdrejtoresha e Parë Administrative dhe Kryetarja e Përkohshme, firmosi kontratën dhe analizoi treguesit ekonomikë në vendin tonë. “Perspektiva ekonomike e Shqipërisë pritet të përmirësohet në vitin 2014, nxitur nga reduktimi i planifikuar i rreziqeve themelore në fushën fiskale, pastrimin e borxheve, trajtimin e kredive me probleme të larta, të kredive me probleme, dhe nisjen e reformave strukturore.

Do të ndihmojmë Shqipërinë për të përmbushur nevojat e financimit të jashtëm, duke i siguruar mbështetjen e nevojshme për të forcuar financimin publik e fiskal dhe qëndrueshmërinë e borxhit, dhe të vënë ekonominë në një rrugë të qëndrueshme të rritjes afat-mesëm. Borxhi i lartë publik i Shqipërisë kërkon konsolidimin fiskal që ka për qëllim të ulë raportin e borxhit publik nën 60 për qind të PBB-së në afat të mesëm. Kjo do të kërkojë masa të politikave të taksave dhe shpenzimeve të mëdha, të mbështetura nga menaxhimi i financave publike dhe rritja e të ardhurave nga administrata tatimore si dhe një reformë të gjerë në këtë sektor. Lehtësimi i mëtejshëm i moderuar i politikës monetare mund të ndihmojë për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike. Pritjet e parashikuara të inflacionit dhe stabiliteti financiar mbeten të ankoruara mirë.

Megjithatë, kjo do të duhet të jetë e balancuar me kujdes nga rreziqet që vijnë nga ekspozimi i madh , i pambrojtur në valutë të huaj. Ruajtja e stabilitetit financiar duke promovuar qasje në kredi është e nevojshme për të lehtësuar një rimëkëmbje të qëndrueshme. Ulja e kredive me probleme do të ruajë stabilitetin financiar dhe mund të ndihmojë lirimin e kufizimeve të furnizimit të kredisë duke ulur rrezikun bankar. Zbatimi i rekomandimeve të fundit të Programit për Vlerësimin e Sektorit Financiar, duke përfshirë ato që lidhen me uljen e rreziqeve në sektorin financiar jobankar, do të jetë e rëndësishme. Planet e autoriteteve për të reformuar pensionet, energjinë, financat e pushtetit vendor, administratën publike dhe mjedisin e biznesit, janë të mirëseardhura. Nëse zbatohen siç duhet, këto reforma duhet të forcojnë aftësinë e Shqipërisë për të tërhequr investime, për të përmirësuar perspektivat për rritje të qëndrueshme afat-mesme dhe për të zvogëluar rreziqet fiskale” , tha Lipton pasi nënshkroi marrëveshjen me përfaqësuesit e shtetit shqiptar.