BE: rritet sistemi i taksimit

76

EurostatEurostat, zyra e Taksimit të Bashkimit Europian dhe Drejtoria e Përgjithshme e Fiskalitetit dhe Bashkimit Doganor të Komisionit Europian, kanë publikuar një raport mbi evoluimin fiskal të   të BE-27. Sipas këtij raporti, recetat fiskale, janë rritur për të kapur shifrën prej 38,8% të PBB. Taksa mbi punën ngelet burimi kryesor i recetave fiskale.

Më 2011 recetat fiskale janë rritur në BE-27 për të kapur shifrën prej 38,8% të Produktit të Brendshëm Bruto, PBB. Barra fiskale globale, është shuma totale e taksave dhe kontributeve sociale, që shkon në 38,8% të PIB në 2011, për BE-27, kundër 38,3% më 2010 dhe 38,4% më 2009. Koeficienti i barrës fiskale globale, në përgjithësi është rritur në zonën euro2 (ZE17) për të kapur shifrën 39,5% të PIB më 2011, kundër 39,0% më 2010 dhe 39,1% më 2009.

Barra fiskale, ndryshon fortësisht nga një shtet anëtar në tjetrin, duke variuar më 2011, në më pak se 30%, përkatësisht në Lituani me (26,0%), në Bullgari me (27,2%), në Letoni me (27,6%), në Rumani me (28,2%), në Sllovaki me (28,5%), në Irlandë me(28,9%), dhe me më shumë se 40% në Danimarkë me (47,7%), Suedi me (44,3%), Belgjikë me(44,1%), Francë me(43,9%), Finlandë me (43,4%), në Itali me (42,5%) dhe Austri me (42,0%).

Midis 2010 dhe 2011, rritjet më të larta të barrëve fiskale globale, në raport me PIB janë regjistruar në Portugali (nga 31,5% në 33,2%), në Rumani (nga 26,7% në 28,2%) si dhe në Francë (nga 42,5% në 43,9%), dhe uljet më të shumta në Estoni (nga 34,1% në 32,8%), në Suedi (nga 45,4% në 44,3%) dhe Lituani (nga 27,0% në 26,0%).

Këto informacione janë nxjerrë nga edicioni i 2013, ’’Tendencat e taksimit në Unionin Europian3” të publikuara nga Eurostat, zyra e Statistikës së Bashkimit Europian dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Fiskalitetit dhe Bashkimi Doganor të Komisionit.

Ky publikim prezanton një bashkësi indikatorësh fiskalë të harmonizuar, të bazuar mbi sistemin evropian të llogarive (SEC95), duke lejuar një krahasim të besueshëm të sistemeve fiskale dhe të politikave fiskale midis shteteve te vendeve anëtare.

Përqindja e taksimit më e dobët është mbi punën në Maltë, mbi konsumimin në Spanjë dhe mbi kapitalin në Lituani.

Taksimi mbi punën

Taksat mbi punën janë burimi kryesor i recetave fiskale në BE-27, duke përfaqësuar afërsisht gjysmën e totalit të recetave, të ndjekura nga taksat mbi konsumimin, që llogaritet përafërsisht 1/3 e recetave dhe taksat mbi kapitalin, e llogaritur në rreth 1/5.

Përqindja mesatare e taksimit mbi punën është rritur në BE-27, duke kaluar nga 35,4% në 2010 në 35,8% më 2011. Ndërmjet Shteteve Anëtare, përqindja e taksimit mbi punën më 2011 varionte nga 22,7% në Maltë, në 24,6% në Bullgari, 25,5% në Portugali dhe 26,0% në Angli, me 42,8% në Belgjikë, 42,3% në Itali et 40,8% në Austri.

Taksimi mbi konsumimin

Përqindja mesatare e taksimit mbi konsumimin, ka përparuar në BE-27, duke kaluar nga 19,7% më 2010, në 20,1% më 2011. Në 2011, përqindja e konsumimit ishte më e ulët në Spanjë me (14,0%), në Greqi me (16,3%), në Letoni me (17,2%) si edhe në Itali me (17,4%), dhe më të larta në Danimarkë me (31,4%), në Suedi me (27,3%), në Luksemburg (27,2%), në Hungari (26,8%) dhe në Finlandë (26,4%).

Taksimi mbi personat fizikë dhe shoqëritë.

Përqindja e taksimit mbi të ardhurat e personave fizikë, është më i lartë në Suedi dhe ai mbi shoqëritë në Francë. Përqindja maksimale e taksimit të personave fizike në BE27 është 38,3% më 2013, kundër 38,1% më 2012, por qëndron poshtë përqindjes së 44,8% të regjistruar më 2000. Më 2013, përqindja maksimale, më e ngritur mbi të ardhurat e personave fizikë janë vërejtur në Suedi me (56,6%), në Danimarkë (55,6%), në Belgjikë (53,7%), në Portugali (53,0%) në Spanjë dhe Holandë (52,0% secili), dhe me e dobëta në Bullgari (10,0%), në Lituani (15,0%), në Hungari dhe ne Rumanie (16,0% secili) dhe në Sllovaki  me (19,0%).

Përqindja maksimale e taksimit të shoqërive për BE-27, shkon në 23,5% më 2013, me një rritje të lehtë në raport me vitin 2012, por poshtë nivelit të vitit 2000. Përqindja e taksimit legal,  më i lartë mbi të ardhurat e shoqërive janë regjistruar në 2013 në Francë  (36,1%), në Maltë (35,0%) dhe në Belgjikë me (34,0%), dhe më e dobët në Bullgari dhe Qipro me (10,0% secili) si edhe në Irlandë me (12,5%).

Në BE-27, përqindja e taksimit mbi kapitalin është ulur në 10 shtete dhe është rritur në 9 vende të tjerë, midis 2010 dhe 2011. Më 2011, përqindja e taksimit mbi kapitalin varionte në 5,5% në Lituani dhe 44,4% në Francë.

Përqindja e TVA-së

Përqindja standarde mesatare e TVA, në BE-27, prek 21,3% më 2013, një rritje të lehtë në raport më 2012. Më 2013, gjashtë shtete anëtare kanë rritur përqindjen e TVA-së në raport me 2012, me Letoninë vendi i vetëm, ku përqindja e TVA-së, është ulur. Përqindja standarde e TVA-së, varion në 2013 nga 15,0% në Luksemburg  dhe 18,0% në Qipro dhe në Maltë, me 27,0% në Hungari me 25,0% në Danimarkë dhe në Suedi.