20 ish-punonjës së Policisë së Shtetit çohen në Prokurori

57

prokuroriaMinistria e Punëve të Brendshme ka çuar në Prokurori rreth 20 ish-drejtues dhe punonjës së Policisë së Shtetit, të cilët i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej qindra mijëra dollarësh.

Nga një auditimi i kryer në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtorinë rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit, Qendrën e Shfrytëzimit dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (QSHAMT), Njësinë Rajonale të Policisë Rrugore Tiranë janë konstatuar shkelje të shumta ligjore. Sipas Ministrisë së Brendshme këto shkelje i kanë shkaktuar një dëm i madh ekonomik, pa përfshirë vlera të tjera të konsiderueshme që kanë kaluar për vlerësim dhe inspektim financiar nga Ministria e Financave.

Mësohet se, nga shkeljet e bëra në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, janë dërguar për ndjekje penale 5 ish-drejtues dhe anëtarë të njësive të hartimit të dokumenteve.

Nga Qendra e Shfrytëzimit dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit Tiranë (QSHAMT) janë dërguar për ndjekje penale 6 persona. Këta persona janë përgjegjës për keqmenaxhimin në administrimin e mjeteve të transportit, mos ruajtjen dhe dëmtimin e këtyre mjeteve me pasoja financiare në buxhetin e shtetit, duke dëmtuar interesat e ligjshme të shtetit.

Nga Drejtoria e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit (DPRMSH) janë dërguar për ndjekje penale 3 persona. Ata janë përgjegjës për mos dokumentimin e një sasie të konsiderueshme skrapi përbërë nga mjetet e transportit gjendje fizike në ambientet e Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Tiranë.

Nga njësia rajonale e policisë rrugore Tiranë, janë dërguar për ndjekje penale 5 persona, të cilët janë përgjegjës për mos zbatimin e rregullave të dorëzimit të mjeteve në afat, me pasojë dëmtimin e mjeteve dhe humbje të vlerave financiare në buxhetin e shtetit.