OSBE: Transparencë me ligjet, konsultim dhe gjithëpërfshirje para votimit në Kuvend

49

wiltonOSBE këkron më shumë vendosmëri nga Kuvendi për përfshirjen e qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve të pavarura në diskutimin e projektligjeve para se ato të kalojnë për votim. Zevendesambasadori i OSBE-së, Wilton gjatë tryezës së sotme ne prani te nënkryetarit te Kuvendit Dule, ministrit te Shtetit Ilirjan Celibashi dhe te tjereve te ftuar tha se adresimi i këtyre çështjeve do të mundësonte një konsultim më transparent dhe gjithëpërfshirës, duke e përfshirë shoqërinë civile dhe partnerët sociale, duke rritur besimin e publikut në hartimin e legjislacionit.

“Jemi mirënjohës për përkushtimin e Kuvendit për forcimin e marrëdhënieve me OSBE. Jam mirënjohës që kemi sot këtu si shenjë të përkushtimit të qeverisë së re, zotin Ilirjan Celibashi, është një shenjë e fortë që kemi një Ministër për marrëdhëniet me parlamentin. Gëzohem që keni këtë përkushtim ndaj institucioneve. Projekti jonë për forcimin e marrëdhënieve të parlamentit dhe shoqërisë civile është financuar nga Ambasada gjermane në Tiranë. Gjermania mbështet fuqimisht Shqipërinë dhe OSBE. Projekti adreson marrëdhënien e thjeshtë në zëmrën e demokracisë, marrëdhënien mes votuesve dhe përfaqësuesit për të cilin hedhin votën. Në shekuj njerëzit kanë vuajtur për të krijuar këtë lidhje, kjo është një vlerë thelbësore e OSBE dhe mbetemi të vendosur që ta ndihmojmë atë këtu në mënyrë të plotë dhe të qëndrueshme.Ne jemi të vendosur të ndihmojmë Shqipërinë, projekti urë është pjesë e marrëdhenies sonë afatgjatë me Kuvendin e Shqipërisë. Qeveria dhe Kuvendi po zgjasin duart drejt njëri tjetrit, po nuk kanë arritur aq sa duhet, ne jemi të vendosur që të dy anët të krijojnë një urë lidhëse. Nuk ka rregulla shumë të qartë të konsultimit publik, projektligjet jo gjithmonë janë debatuar, s’ka pasur konsultime te mjaftueshme publike, apo kohën e duhur për shqyrtimin nga deputetet”- tha ai.

Në cilësinë e nënkryetarit të Kuvendit, Vangjel Dule, tha se përfshirja e shoqërisë civile në proçesin legjislativ sidomos në periudhën e diskutimit të projektligjeve përbën snjë obligim madhor për Kuvendin, i cili ka marrë përsipër që ta përmbushë sipas standardeve të kërkuara bashkëkohore.

“Përfshirja e shoqërisë civile në proçesin legjislativ sidomos në periudhën e diskutimit të projektligjeve përbën sot një obligim madhor për Kuvendin, i cili ka marrë përsipër që ta përmbushë sipas standardeve të kërkuara bashkëkohore. Pavarësisht se siç përmendet edhe në studimin e paraqitur nga grupi i punës nevojiten proçedura të qarta për të orintuar jo vetëm publikun por dhe vetë deputetët dhe stafin e Kuvendit. Më lejoni të vlerësoj mbështetjen e OSBE në funksion të përmirësimit të pjesmarrjes së publikut në veprimtaritë e Kuvendit të Shqipërisë. Aplikimi dhe vënia në efiçensë e teknologjisë së informacionit dhe komunikimi në Kuvend do të përmirësonte proçesin legjislativ dhe do lehtësonte aksesin në këtë proçes, duke rritur tranparencën dhe efektivitetin në çdo fazë të këtij proçesi. Po kështu do përmirësonte komunikimin e Kuvendit me median, duke ia lehtësuar kësaj të fundit aksesin me median, po kështu do të ishte i rëndësishëm edhe në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe europian me marrjen e ekspertizës” tha Dule.

Ndërkaq përfaqësuesi i qeverisë,Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Ilirjan Celibashi, tha se Qeveria është e angazhuar të bashkëpunojë ngushtë me të gjithë faktorët politikë dhe socialë në proçesin e ligjbërjes. Qëlllimi final, theksoi Celibashi, është që duke reflektuar kontributin e shoqërisë civile dhe institucioneve të pavarura në proçesin ligjbërës të ndërtojmë një legjislacion profesional të shëndetshëm juridikisht dhe mbi të gjitha jetëgjatë.

“Me caktimin e një Ministri shteti për të kuruar marrëdhëniet me parlamentin, qeveria ka treguar një vullnet për të pasur cilësisht ndryshe raportin që pushteti ekzekutiv do të duhet dhe ka nga pikëpamja kushtetuese por dhe më gjerë me pushtetin legjislativ. Sikurse përmendet dhe në raport-progresin e fundit të BE, veprimtaria e e Kuvendit ka ardhur duke u përmirësuar dhe kam bindjen se do vazhdojë edhe në të ardhmen. Vërehet gjithashtu përparim lidhur me organizimin e proçedimeve të parlamentit, përmirësim në konsultimet publike në proçesin legjislativ si dhe fuqizimin e kapaciteteve administrative të këtij proçesi. Caktimi i një Ministri shteti të posaçëm për marrëdhëniet me Kuvendin nga qeveria merr vlerë edhe më shumë nëse marrim në konsideratë edhe një nga konkluzionet e raport-progresit që aktivitetit administrativ i Kuvendit mbetet akoma për tu përmirësuar, sidomos në kuadër të përfshirjes së diskutimit të projektligjeve me grupet e interesit dhe shoqërinë civile. Qeveria është e angazhuar të bashkëpunojë ngushtë me të gjithë faktorët politikë dhe socialë në proçosin e ligjbërjes. Kemi reflektuar kundrejt çdo kërkesë të bërë nga deputetët e Kuvendit për informacion nga Ministri të ndryshme, gjithashtu kemi nxitur pjemarrjen e menjëhershme të Ministrave në dëgjesat në komisione të ndryshme. Nja fakt tjetër është dhe përcaktimi dhe vënia në afatet minimale të mundshme kohore të proçedurave të intepelancave, dëgjesave, thirrjeve që kanë të bëjnë me Ministrat përfshirë dhe Kryeministrin. Ne duam të sjellim një standard të ri. Nuk mund të lë pa përmendur angazhimin e qeverisë për bashkëpunim me institucionet e pavarura dhe ato kushtetuese. Jam personalisht i angazhuar që ky raport të mos shihet vetëm si mekanizëm për të reaklizuar inciativa legjislative , por një raport bashkëpunimi për një ndarje dhe balancim real të pushteteve. Qëlllimi ynë final është që duke reflektuar kontributin e shoqërisë civile dhe institucioneve të pavarura në proçesin ligjbërës do arrijmë të ndërtojmë një legjislacion profesional të shëndetshëm juridikisht dhe mbi të gjitha jetëgjatë” deklaroi Celibashi.