13 vende pune në 5 ministri, shpallen konkurset

77

dapDepartamentit i Administratës Publike ka shpallur në faqen zyrtare 13 vendet vakante në 5 ministri. Në faqen e DAP, rezulton 1 vend vakant në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, 1 në Ministrinë e Mbrojtjes, 7 në Ministrinë e Brendshme, 1 në Ministrinë e Bujqësisë dhe 3 në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit.

Për të aplikuar për këto vende pune duhet të vizitoni faqen, www.pad.gov.al, ku jepen të gjitha kriteret që duhen plotësuar dhe deri kur duhet të dorëzohet dokumentacioni i nevojshëm.

Vendet vakante 

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

1-Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Mbrojtjes

1-Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Punëve të Brendshme

1-Drejtor në Drejtorinë e Prokurimeve të Përqendruara

2-Drejtor në Drejtorinë e Inspektimit të Përgjithshëm

3-Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile

4-Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile

5-Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit, Planifikimit Strategjik dhe Integrimit

6-Përgjegjës në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik për Sigurinë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit, Planifikimit Strategjik dhe Integrimit

7-Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse Ministria e Bujqësisë

1-Sekretar i Përgjithshëm Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

1-Drejtor në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm

2-Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse

3-Specialist në Sektorin e Prokurimeve në Drejtorinë e Financës