Qeveria ndryshon ligjin për Sigurimet Shoqërore

54

qeveriaaa ramaQeveria ka miratuar dje, gjatë mbledhjes së radhës, disa ndryshime në ligjin për sigurimet shoqërore. Ndryshimet konsistojnë në caktimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, si autoritet kompetent për monitorimin dhe kontrollin e veprimtarisë së Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

PROJEKTLIGJ:

1. Për disa ndryshime në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Ndryshimet që do t’i  propozohen Kuvendit për miratim me këtë projektligj, synojnë përcaktimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, si autoritet kompetent për monitorimin dhe kontrollin e veprimtarisë së Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në kuadër të miratimit, si një nga fushat e përgjegjësisë të kësaj ministrie, të zhvillimit të politikave dhe legjislacionit në lidhje me sigurimet shoqërore. Gjatë mbledhjes janë marrë dhe vendime të tjera që kanë të bëjnë me përcaktimin e formës të dokumenteve të gjendjes civile; emërime të ndryshme, etj. VENDIME:

1. Për një ndryshim në vendimin nr.332, datë 17.10.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga Shërbimi i Gjendjes Civile”, të ndryshuar.

Vendimi ka si qëllim reflektimin në aktet nënligjore të ndryshimeve të fundit në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”. Konkretisht të modelit të procesverbalit që mbahet gjatë procedurës për ndryshimin e emrit dhe mbiemrit të shtetasve.

2. Për lejimin e ekspozimit në Kosovë të 14 veprave të artit në pikturë, me vlera unikale, në kuadër të realizimit të ekspozitës “Imazhi gjuhësor i piktorëve të hershëm tradicionalë në viset tona”.

Vendimi ka si qëllim lejimin e ekspozimit në Kosovë, të 14 pikturave, në ekspozitën “Imazhi gjuhësor i piktorëve të hershëm tradicionalë në viset tona”, që do të qëndrojë e hapur nga data 19 nëntor deri më 20 dhjetor 2013.

3. Për emërimin në detyrë të drejtorit të Cirkut Kombëtar të z.Kujtim Dumi. 4. Për emërimin në detyrë të drejtorit të Përgjithshëm të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë dhe Teatrin e Kukullave të Znj. Monika Lubonja.

5. Për shfuqizimin e vendimit nr.983, datë 10.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kompetencave të Institutit të Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” dhe riorganizimin e disa institucioneve të trashëgimisë kulturore”.

 Vendimi synon shfuqizimin e vendimit nr.983 datë 10.11.2010, të Këshillit të Ministrave, pasi Institutit të Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” i janë dhënë disa kompetenca në kundërshtim me ligjet materiale, për shkak të të cilave edhe struktura dhe organika e këtij  institucioni, nuk ka mundur dhe nuk mund të implementohet.

 6. Për lejimin e Ministrisë së Mbrojtjes për zhvillimin e procedurës së prokurimit, me objekt “Mirëmbajtje e sistemit të vëzhgimit të integruar të hapësirës detare”.

 Projekti ka për qëllim lejimin e zhvillimit të procedurës së prokurimit, me objekt “Mirëmbajtje e sistemit të vëzhgimit të integruar të hapësirës detare”, mosrealizimi i të cilës ka cënuar rëndë përmbushjen e misionit të Komandës së Forcës Detare.