Ofrohen 150 vende pune, nisin konkurset

63

drejtoria e pergjitheshme e tatimeveDrejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka shpallur 150 vende të lira në po këtë drejtori, si dhe në drejtoritë e rretheve. Në faqen online të kësaj Drejtorie, listohen 150 pozicionet e punës, për të cilët do të kandidojnë personat e interesuar, që plotësojnë dhe kriteret në varësi të postit, dhe më pas do të testohen. Në bazë të ligjit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka hapur zyrtarisht konkursin për emërimet e reja, duke specifikuar kriteret që duhet të përmbushin kandidatët. Ndër kriteret kryesore janë përfundimi i shkollës së lartë në varësi të pozicionit të punës, eksperienca në administratën tatimore jo më pak se dy vjet, si dhe njohja e gjuhëve të huaja. Në njoftimin zyrtar thuhet se dokumentet duhet të dorëzohen pranë drejtorisë Tatimore dhe “çdo mungesë e dokumenteve, e s’kualifikon automatikisht kandidatin nga e drejta për konkurrim. Konkurrimi është i hapur për nëpunësit civil brenda dhe jashtë administratës tatimore, sipas procedurave të konkurrimit të Shërbimit Civil. Pas verifikimit paraprak, brenda 5 (pesë) ditëve nga përfundimi i afatit të dorëzimit të dokumenteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve bëhet shpallja e listës së konkurrentëve që do të vazhdojnë më tej konkurrimin, si dhe data e vendi se ku do të bëhet konkurrimi”.