Miratohet ngritja e komisionit për reformën territoriale dhe për hetimin e ushtrisë në trafik droge

46

rama-ne-kuvend2-1024x645Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në  mesnatë me 75 vota pro dhe 15 kundër ndryshimet ligjore “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive,të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” të ndryshuar” ”. 

Gjithashtu kuvendi sot miratoi me votat e maxhorancës ngritjen e grupit hetimor mbi akuzat e opozitës për implikimin e ushtrisë në trafikun e drogës.

Kuvendi i Shqipërisë në një seancë që zgjati më shumë se 11-të orë miratoi të gjitha pikat e rendit të ditës ku ndër të tjera edhe vijimësinë e punës për 30-të ditë nga data e përfundimit të punës (13 Prill 2014), e komisionit hetimor për transferimet, lëvizjet dhe emërimet në policinë e shtetit për periudhën Tetor 2013-Janar 2014 dhe ndikimi i këtyre lëvizjeve në përkeqësimin e punës së policisë së shtetit.

Kuvendi me votat e mazhorancës votoi edhe pr/vendimin për shtimin e përbërjes së Komisionit të reformës territoriale. Anëtarja më e re e këtij komisioni do të jetë Blerina Gjylameti. Ky pr/vendimi u miratua me 74 vota pro dhe 14 kundër.

Kuvendi i Shqipërisë gjithashtu votoi 85 vota pro dhe asnjë votë kundër Rratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për  Zhvillim për financimin e projektit të ndërtimit të rrugës Tiranë – Elbasan – Qukës – Qafë e Plloçës”.

Më poshte edhe rezultatet e votimeve në përfundim të seancës plenare
-Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të  ndryshuar”.

Pro :  90      Kundër : 0   Abstenim : 0

-Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”. (Shumicë e thjeshtë)

Pro: 92       Kundër: 0   Abstenim: 0

-Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar” ”.

Pro: 76       Kundër: 7   Abstenim: 1

-Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9049,datë 10.4.2003  “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive,të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” të ndryshuar”

 
Pro:  75      Kundër: 15:   Abstenim

-Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për  Zhvillim për financimin e projektit të ndërtimit të rrugës Tiranë – Elbasan – Qukës – Qafë e Plloçës”. ( Shumicë e thjeshtë)

Pro: 85       Kundër: 0   Abstenim:0

-Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” të ndryshuar”.
Pro: 76  Kundër: 3   Abstenim:0

-Projektligji “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore”.

Pro: 81       Kundër: 0   Abstenim:0

 
-Projektvendim “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1/2014 “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”.

Pro: 74       Kundër: 14   Abstenim: 0

-Projektvendim “Për krijimin e Komisionit Hetimor të Kuvendit për hetimin “Mbi implikimin e Forcave të Armatosura dhe bazave ushtarake në veprimtari kriminale – transportin e lëndëve narkotike”
Pro    73      Kundër   Abstenim