Merr fund sekreti bankar në Luksemburg

82
foto flickr.com
foto flickr.com

Më 1 janar 2015, do të jetë fundi zyrtar i sekretit bankar në Luksemburg.

Sekreti bankar, ka të bëjë me një detyrim të bankierit tuaj, që të mos i komunikojë palëve të treta, informacionet konfidenciale, që kanë lidhje me ju. Sekreti bankar, nuk është aspak i krahasueshëm me sekretin profesional, psh. të  mjekut apo avokatit. Një bankier, nuk mund të paditet në një gjykatë penale, për dhunim të sekretit profesional. Ai mund të paditet vetëm për dëme dhe interesa, që mund ti ketë shkelur në nivelin e një marrëdhënie kontraktuale, që e lidh me ju si klient.

Më 1 korrik 2011, Belgjika kishte vendosur të rishikonte sekretin bankar. Ajo u fut në këtë mënyre në kuadrin e direktivës europiane mbi kursimet, që synonte luftën ndaj mashtrimit fiskal dhe parajsave fiskale. Teksti i ri ligjor, kishte për qëllim të thjeshtësonte hetimet pranë bankave. Më shumë se një heqje totale e sekretit bankar në Belgjikë, bëhej fjalë për një krijim fleksibiliteti të konsiderueshëm.

Përpara korrikut 2011, zyra e Fiskalitetit, nuk mund të ndërmerrte hetime pranë bankave, nëse dyshonte në ekzistencën e një ’mekanizmi mashtrimi’, që implikonte një sërë aktorësh. Hetimet mbi një tatimpagues të veçantë, ishin të rralla. Përveç të tjerash, zyra e Fiskalitetit duhet të kalonte detyrimisht nëpërmjet instancës juridike, e cila ishte e vetmja, që kishte akses në historikun e llogarive bankare të një tatimpaguesi. Që prej  1 korrik 2011, administrata fiskale mund të dekretojë heqjen e sekretit bankar, nëse, përgjatë një hetimi, ajo zbulon një apo dy tregues të mashtrimit fiskal, ose nëse ajo synon të përcaktojë bazën e taksueshme të një tatimpaguesi, për arsye të ’shenjave dhe indikatorëve tregues’. Banka duhet në këtë mënyrë, të furnizojë pa kufizime, të gjitha informacionet e kërkuara, nga administrata fiskale.

Luksemburgu do të shkëmbejë informacionet

Mbi bazën e direktivës europiane, Shtetet Anëtare, që prej 1 korrikut 2005, kanë mundësi zgjedhje përmes dy opsioneve:

–        Të zgjedhin mbajtjen e një përqindje nga burimi: pra vendi, ku ju do të fusni interesat tuaja, do t’ju mbajë direkt një shumë prej 35%. Shteti mban çerekun e kësaj shifre dhe i derdh tre të katërtat e shumës përkatëse, vendit të rezidencës së tatimpaguesit. Shtrenjtë? Po, por formula lejon ruajtjen e anonimatit në raport me vendin e rezidencës.

–        Të zgjedhë shkëmbimin e informacionit: Shtetet Anëtare do të informojnë njëra tjetrën, për interesat e kontribuuesve që kanë depozituar në bankat e tyre.

Deri në fund të 2014, Luksemburgu, do të vazhdojë aplikimin e opsionit të parë, pra mbajtjen nga burimi të shumës 35%. Duke nisur nga 1 janar 2015, do të praktikohet shkëmbimi i informacionit.

marrë nga plus.be Magazine

autor Jocelyne Minet

 al. bl